Main Page Sitemap

Upp styrelsens resultat 2018 10 nic


upp styrelsens resultat 2018 10 nic

information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Styrelsens ansvar regleras av Bolagets bolagsordning, aktiebolagslagen och Koden. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, styrelseordföranden och den verkställande direktören. Enligt Atvexas bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst tre och högst åtta. Utöver dessa möten kan det komma att kallas till ytterligare styrelsemöten för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Styrelsen följer även en skriftlig arbetsordning som revideras årligen.

Styrelsens ordförande ansvarar bland annat för att tillse att styrelsens ledamöter, genom den verkställande direktörens försorg, fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Atvexa-gruppens ställning, resultat, likviditet, ekonomiska planering och utveckling. Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott samt instruktion för den verkställande direktören. För närvarande består Atvexas styrelse av 5 ordinarie ledamöter. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med den verkställande direktören övervaka Koncernens resultat och förbereda och vara ordförande på styrelsemöten.

stockholm, marathon 2018 " by BildOla - Mostphotosupp styrelsens resultat 2018 10 nic

Höstlov uppsala 2018 aktiviteter, Microdermabrasion uppsala,


Sitemap