Main Page Sitemap

Lunds södra trafikplats


lunds södra trafikplats

Indikationsområde 108:8 Området ligger cirka 200 meter nordväst om det ovan beskrivna indikationsområdet 108:7 (fig. Vid Knästorp 6:1 har en arkeologisk utredning steg 2 utförts och här framkom boplatslämningar av förhistorisk karaktär (Hyll 2014). Excerpering av relevant topografisk litteratur och antikvariska rapporter. Dess funktion och datering är oklar, men anses allmänt vara en äldre landsväg med fritt bete för vägfarare och den har åtminstone medeltida anor. Foto över indikationsområde 108:9 från norr med läget kring Knästorp kvarn. 10 lund Höje å E22 V108 påkra Utredningsområde Registrerad fornlämning Figur. 28 26 E22 trafikplats Lund södra samt väg 108 mellan Lund och Staffanstorp Figur. Att följa den första körfältsvägvisaren mot Kalmar är kanske inte så svårt.

lunds södra trafikplats

Utredningsområdet omfattade en zon om 50 m på ömse sidor om de befintliga vägarna räknat från vägmitt. Framförallt har det varit möjligt att visa att det finns många tidigare oregistrerade boplatser som indikeras genom fynd av keramik och flinta i markytan. Rapportarbete Det sammanfattande rapportarbetet gjordes efter avslutad byråinventering och fältarbete. Möjligen kan det finnas bevarade våtmarks- och utkastlager i anslutning till de nu uppodlade vattensjuka områdena i sydöst och i norr, nere vid Höje å, som skulle kunna öka komplexiteten, men detta är osäkert så länga inga sökschaktningar har gjorts.

Höjebromölla har utgjort det tredje vadstället från havet räknat och läget har sannolikt haft stor kommunikativ betydelse för centralplatsen vid Uppåkra samt det medeltida Lund. Ericson 2006; Lagergren Olsson 2006a b). Efterleden åkra tolkas även som platser vilka tv bordsantenn brukats i rituella sammanhang med betydelse för större områden som här förstås också kan kopplas samman med Uppåkra. Förhistoriska boplatslämningar påträffades inom fyra ytor på två områden. Skåne, Lund och Staffanstorp kommuner, Knästorp socken och Lunds stad, Uppåkra 10:1. Ligger på båda sidor om väg 108. Indikationsområde 108:2 Området omfattar den registrerade boplatsen Knästorp 4:1 som sträcker sig cirka 210 meter på båda sidor om väg 108 (fig. Foto över indikationsområde E22:2 från norr. Översikt av indikationsområden och Brågarp 16:1 Brågarp 4:1 registrerade fornlämningar längs väg E22 Brågarp 12:1 Brågarp 3:1 och vid trafikplats Lunds södra. Utredningsområdet ligger i ett flackt område i ett mjukt böljande fullåkerslandskap i den sydöstra utkanten.lunds södra trafikplats

Trafikplats, e22 på delen trafikplats Lund södra samt indragning av väg från allmänt underhåll på delar av väg 108 samt del av väg 883.
1 E22 trafikplats Lund södra samt väg 108 mellan, lund och Staffanstorp Rapport 2016:20 Arkeologisk utredning steg 1, 2015 Skåne, Lunds och Staffanstorps kommuner, Lunds stad, Brågarp, Knästorp, Stora Råby och Uppåkra socknar Magnus Artursson Kennet Stark.


Sitemap